Qi Gong Pratiqués

DaoYin YangShen Gong Shi Er Fa

Les 18 exercices de santé

Wu Dang Dao Yin Qi Gong

Ba Duan Jin

Qi Gong des 12 Méridiens

Auto-massages

Les 6 sons taoistes